انتشار کتاب “افسانه شناسی ایران” در ترکیه

۷ شهریور, ۱۳۹۴
انتشار کتاب “افسانه شناسی ایران” در ترکیه

بررسی تطبیقی  آنها است.

نعمت یلدیریم از نسل جدید ایرانشناسان ترکیه است که چندین اثر مهم در خصوص فرهنگ و زبان ایرانی منتشر کرده است. از آن جمله می توان به ترجمه شاهنامه فردوسی و دستور زبان پهلوی اشاره کرد. دکتر یلدریم از مهم ترین آکادمیسن های فعال در خصوص مطالعات ایرانی در ترکیه به شمار می رود.