بنیاد «ادب و هنر آذربایجان»بجای بنیاد«فرهنگ و هنر»

۲۴ اردیبهشت, ۱۳۹۴

به جای واژه فرهنگ از واژه «ادب» استفاده کنند.

فعلا معلوم نیست که این تغییر در کارکرد و اساسنامه نیز بازتاب خواهد داشت یا خیر!