بادکوبه، شوشی تفلیس، آران و گنجه به خیابان ولیعصر آمدند
نامگذاری خیابان های شهر با اسامی حوزه های تمدنی ایران در قفقاز

۳ آذر, ۱۴۰۰
نامگذاری خیابان های شهر با اسامی حوزه های تمدنی ایران در قفقاز

پیرو مصوبه شورای شهر تهران مبنی بر تکریم شاعر پارسی گوی ایرانی؛ نظامی گنجوی اسامی معابر ذیل به یادبود ایشان به نام شهرهای حوزه تمدنی ایران در قفقاز نامگذاری شده است:

۱- تغییر نام خیابان برادران حدفاصل خیابان نظامی گنجوی تا رستگاران به نام بادکوبه.

۲-تغییر نام خیابان دوستان حدفاصل خیابان سروان تا بوستان به نام تفلیس .

3-تغییر نام کوچه گلستان در خیابان نظامی گنجوی مقابل خ پله هفت پیکر به نام آبخاز.

۴-تغییر نام خیابان پیوند حدفاصل خیابان نظامی گنجوی و خیابان پله هفت پیکر به نام گنجه.

۵- تغییر نام کوچه یاس واقع در خیابان ولیعصر(عج) بالاتر از بزرگراه شهید سلیمانی به نام سالیان .

۶-تغییر نام کوچه مریم واقع در خیابان ولیعصر(عج) بالاتر از بزرگراه شهید سلیمانی به نام شوشی.

۷- تغییر نام کوچه پناه واقع در خیابان ولیعصر (عج) تا خیابان نظامی گنجوی به نام ناردان.

۸- تغییر نام کوچه احتشام واقع در خیابان ولیعصر (عج) تا خیابان نظامی گنجوی به نام لنکران.

۹- تغییر نام کوچه چمن واقع در خیابان ولیعصر (عج) تا خیابان نظامی گنجوی به نام آران.