شاه عباس و استاد علیرضا عباسی در حال نسخه برداری از شاهنامه

۱۰ آذر, ۱۴۰۰
شاه عباس و استاد علیرضا عباسی در حال نسخه برداری از شاهنامه

در تاریخ معروف است که شاه عباس به قدری به نسخه برداری از شاهنامه فردوسی مشتاق بود که شب ها چراغ می‌گرفت تا علیرضا عباسی بزرگ ترین نگارگر و خوشنویس زمان به تحریر شاهنامه بپردازد.
علیرضا عباسی در تبریز چشم به جهان گشود و شاگرد ملامحمد حسین تبریزی و علاءالدین محمد تبریزی بود. پس از اشغال و ویرانی تبریز توسط ترکان عثمانی از آنجا به قزوین رفت و به خدمت سردار فرهادخان درآمد.
سپس مورد توجه شاه عباس قرارگرفت و به شاهنواز خان ملقّب شد. یکی از مهم ترین سفارش های شاه عباس به او، نسخه برداری از شاهنامه فردوسی بود.
استاد عباسی پس از آزادی تبریز از اشغال ترکان عثمانی یکبار دیگر به زادگاه خود برگشت و آزادی تبریز را به چشم خود دید.