پاسخ تیمسار مسعود بختیاری
سرباز کیست؟

۱۲ دی, ۱۴۰۰
سرباز کیست؟

تیمسار سرتیپ مسعود بختیاری، افسر بازنشسته ارتش است و از طراحان عملیات مهم دوره جنگ تحمیلی (مانند آزادسازی خرمشهر) بوده و در مناصب مهمی چون فرماندهی لشکر ۹۲ زرهی اهواز به کشور خدمت کرده است. ایشان در سال ۱۳۳۸ به ارتش ایران پیوست و اکنون سالهاست به عنوان پژوهشگر و مدرس جنگ فعالیت دارد.