سندی تاریخی به خط بنیانگذار سلطنت عربستان سعودی
«خلیج فارس» به دستخط ملک عبدالعزیز

۶ بهمن, ۱۴۰۰
«خلیج فارس» به دستخط ملک عبدالعزیز

متن دستخطی از ملک عبدالعزیز بنیانگذار سلطنت عربستان سعودی به سال ۱۹۲۸ م. موجود است که در آن از نام تاریخی و اصیل «خلیج فارس» استفاده کرده است.

نخستین بار در سال‌های حکومت جمال عبدالناصر در مصر بود که این سیاستمدار پانعرب برای ایجاد تصویر قهرمان جهان خیالی عرب، کوشید «غیریت‌ها» و «دشمنان» تاریخی-سیاسی برای ایدئولوژی خود بتراشد و یکی از تمهیدات او، تبلیغ برای تغییر نام تاریخی خلیج فارس به نام جعلی خلیج ع… بود. نامی کاذب بدون هیچ اصالت و سابقه تاریخی.

اکنون چند دهه است که برخی دولت‌های عربی و نیز گروه‌های قوم‌وقبیه‌گرا در خاورمیانه، به ویژه پانعرب‌ها، از این نام کاذب به عنوان حربه‌ای هویتی و ضدایرانی استفاده می‌کنند. درواقع با این کار، هویت خود را در تعارض با حقایق تاریخی و در تضاد با ایران تعریف می‌کنند. آنها از هیچ چیز به اندازه حقایق و اسناد تاریخی بیزار نیستند. حتی اگر دستخط بنیانگذار عربستان سعودی باشد.

دستخط ملک عبدالعزیز، بنیانگذار عربستان سعودی، با ذکر نام خلیج فارس

گفتنی است اخیرا حساب توییتری وزارت خارجه کانادا نیز از نام جعلی برای خلیج فارس استفاده کرده است که با پاسخ درخور کاربران ایرانی روبرو شده است. گویا کانادا که در سال‌های اخیر به پناهگاه مفسدان اقتصادی معروف شده است، در حال درنوردیدن مرزهای بی‌پرنسیبی است.