هردم از این باغ بری می‌رسد: تولید ترانه‌های قوم‌گرایانه در کشور باب می‌شود

۷ آذر, ۱۳۹۴
هردم از این باغ بری می‌رسد: تولید ترانه‌های قوم‌گرایانه در کشور باب می‌شود

اقدام به انتشار ترانه‌ای موسوم به «من تورکم» کرده است که در آن برخی شعارهای اغتشاشگران پان‌ترکیست 1385 به صورت مضحکی به ترانه تبدیل کرده است.
وب‌سایت های تجزیه‌طلب نیز سعی دارند این خواننده را که «علی پرمهر» نام دارد به یک «چهره هنری» تبدیل کنند.
از سوی دیگر دلایلی وجود دارد که نشانگر ارتباطات وی با برخی سرکرده‌های تجزیه‌طلبی است که با عوامل امنیتی و جاسوسی رژیم باکو در پروژه تجزیه‌ایران فعالیت می‌کنند.
«هوشنگ جعفری» از عوامل قومیت‌گرا در زنجان است که سلسله‌جنبان برخی تحرکات پان‌ترکی در این شهر به شمار می‌رود.ارتباطات متعدد او با بیگانگان کاملل برای همه محرز است و اسناد و تصاویر مشخصی در خصوص دریافت «جایزه» و «مدال» از سوی بنگاه‌های وابسته به رژیم باکو به جهت فعالیت علیه تمامیت ارضی وجود دارد. تغذیه مالی و فکری این افراد از سوی داک و شبکه ضد ایرانی صابر رستمخانلی اهمیت بسیاری در تحلیل رفتار و سیر تحول و حرکت جریان نفرت قومی دارد.

 
هوشنگ جعفری و دریافت جایزه تهییج قومگرایی در ایران از سوی عوامل حکومت باکو

 

 

به همراه “رافت مرداف” جاسوس باکو در شبکه سحر آذری و عضو لابی ضدایرانی باکو

 

 

به همراه زلیم‌خان محمد‌لی مدیر بورجالی

 

 

علی پرمهر خواننده نفرت پراکن به همراه هوشنگ جعفری

 

از آنجایی که هوشنگ جعفری به طور آزادانه به فعالیت‌های مخرب خود ادامه می‌دهد در ارتباط با خواننده مزبور (علی پر مهر) نیز قرار دارد. به این ترتیب است که شعارهای عده‌ای اوباش کف خیابانی تبدیل به ترانه شده و خواننده آن نیز به شبکه های مختلف صداوسیما نفوذ می کند.

یکی از شاه بیت های اصلی این ترانه جمله ای به این مضمون است: «زبان من به زبان دیگری تبدیل نخواهد شد» که یکی از شعارهای مشخص پان ترکی است.

 

 
باکو؛ صابر رستمخانلی و چند نفر دیگر، نشست ضد ایرانی برگزار کردند

 
اعطاء نشان لیاقت،به‌تجزیه‌طلبان و‌محکومین «دادگاه نظامی» توسط‌ یک شبکه ضد‌ایرانی