علی دایی: آذری ام و به ایرانی بودنم افتخار می کنم

۱۸ آبان, ۱۳۹۴
علی دایی: آذری ام و به ایرانی بودنم افتخار می کنم

گزارش وب سایت خبری- تحلیلی «آذریها» علی دایی در این بیانیه گفت:

من آذری ام و به اصالتم افتخار می کنم و بالاتر از آن خود را یک ایرانی می دانم و هر فرد و قومیتی در قالب «ایرانی بودن» با هم برادر و خواهر هستند.

اخبار بیست وسی نیز این نکذیبه را پوشش داد.