حمله به مردم و کسبه در تبریز، اهتزار پرچم بیگانه در اغتشاشات امروز

۱۸ آبان, ۱۳۹۴
حمله به مردم و کسبه در تبریز، اهتزار پرچم بیگانه در اغتشاشات امروز

بیگانه را در دست داشتند با سنگ به مغازه و شهروندان تبریزی حمله کردند. از اردبیل نیز خبر می رسد که حدود چهل تن از هرج و مرج طلبان دستگیر شدند.
رسانه های نزدیک به دولت عربستان نیز این اغتشاشات را تحت پوشش رسانه ای قرار دادند. از سوی دیگر تلویزیون نزدیک به گرگهای خاکستری در ترکیه پوشش رسانه ای جهتدار برای حوادث اخیر ایجاد کرده اند.