افسانه‌ی ملیت‌ها در ایران

افسانه‌ی ملیت‌ها در ایران

حمید احمدی:* در سال‌های گذشته گاه‌گاه تحلیل‌های آقای کامران متین به عنوان استاد روابط بین‌الملل ساکن انگلستان را در تلویزیون‌های فارسی‌زبان خارج از ایران می‌دیدم. از آنجا که ایشان هم رشته خود من بود، دیدگاه‌ها و تحلیل‌هایشان از مسایل منطقه‌ای یا بین‌المللی و داخلی برایم قابل احترام می‌نمود. با این…

آذربایجان از منظر ناسیونالیسم ایران

آذربایجان از منظر ناسیونالیسم ایران

در سال 1946 م./1325 ش.میوه رسیده،چیده شده و آماده خوردن بود.قوای شوروی‌ این‌ منطقه‌ را اشغال کرده بـود و حـکومت دسـت‌نشانده شوروی‌ها بر آذربایجان حکومت می‌راند.آمریکا‌ و انگلستان‌ پیگیرانه قوای خود را از وضـعیت جنگی بیرون می‌آوردند و می- کوشیدند در درگیری‌های‌ جدید‌ شرکت‌ نکنند.ایران و حکومت مرکزی آنقدر ضعیف…