راه‌های نفوذ فارسی در فرهنگ و زبان عرب جاهلی

راه‌های نفوذ فارسی در فرهنگ و زبان عرب جاهلی

را در بنياد فرهنگ ايران، و سپس در دانشگاه تهران ادامه دادم. اما هر چه در اين كار پيش مي‌رفتم، از يك طرف به عظمت موضوع و از طرف ديگر، به نقص فرهنگ‌ها و تحقيقات جديد و قديم آگاه‌تر مي‌گرديدم. سرانجام براي اين‌كه خود نيز در انبوه واژه‌هاي معرب سرگردان…