آذرگُشَسپ، مرکز معنوی ایران باستان

آذرگُشَسپ، مرکز معنوی ایران باستان

چو نامه بخوانی تو با مِهتَران              برانداز و برساز لشکر بَران همی تاز تا آذرآبادِگان                        دیار بزرگان و آزادگان همیدون گَله هرچه داری ز اسب        ببر سوی گنجورِ آذرگشسب (شاهنامه فردوسی) آتشکده آذرگُشَسپ یا آذرگشنسپ، به معنی «آتش جهنده» است. این…