نمایندگان ارومیه و تله هابزی/ صلاح الدین خدیو

نمایندگان ارومیه و تله هابزی/ صلاح الدین خدیو

یک یادداشت ساده روزنامه همشهری غوغایی بزرگ برانگیخته است. یادداشت مذکور به هدف پاس داشتن تنوع مذهبی و قومی ارومیه منتشر شده و فاقد جهت گیری قومی است.برخی گزاره های این یادداشت مانند تخمین  جمعیت کردها و آذریها و گذشته تاریخی شهر البته چندان دقیق نیستند. ممکن است درصدهای ذکر…