گفتگو با آرسن نظریان: آرایش جدید سیاسی ایران و اسرائیل در قفقاز

گفتگو با آرسن نظریان: آرایش جدید سیاسی ایران و اسرائیل در قفقاز

 تغییر مناسبات سیاسی جهان در ماه‌های اخیر و به ویژه با روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ در آمریکا، خاورمیانه را آبستن حوادث و تغییراتی جدید کرده است. در این میان ایران و اسرائیل در مسیر تقابل با یکدیگر گام بر می‌دارند تا بر حوادث احتمالی آینده تأثیر گذاشته و…