گفتارهایی در زمینه پان ترکیسم

گفتارهایی در زمینه پان ترکیسم

منظور نظریه پردازان پان ترکیسم از ترک زبانان یا به قول آنها ترکان، ساکنان کشورهای ترکیه،جمهوری آذربایجان،جمهوری های ترک زبان روسیه در قفقاز،آذربایجان ایران ،ترک زبانان بالکان،ازبکستان ترکمنستان،قزاقستان،قرقیزستان و استانهای ترک زبان چین می باشد.نظریه پردازان پان ترکیسم، ساکنان این مناطق را حول زبان ترکی از یک نژاد معرفی می…