پیش درآمدی بر اندیشه نژادگرایی در ایران معاصر، زندگی و آثار شروین باوند

پیش درآمدی بر اندیشه نژادگرایی در ایران معاصر، زندگی و آثار شروین باوند

دانششرکت نشر و پژوهش شیراز کتاب که در حال حاضر با همکاری پردیس دانش کار می کندگروههای مطالعاتی متعدد در حوزه تاریخ معاصر،جامعه و سیاست، فلسفه دارد و آثار متعددی را در هر یک از این حوزه به نشر رسانده است. کتاب حاضر حاصل کوششی دیگری از نویسندگان و پژوهشگران…