لزوم بازنگری در روابط ایران و ارمنستان

لزوم بازنگری در روابط ایران و ارمنستان

احسان هوشمند (شرق): آشوت ملکونیان، رئیس آکادمی ملی علوم تاریخ ارمنستان و رئیس دانشکده تاریخ دانشگاه ملی ارمنستان، از‌جمله استادان دانشگاه در ایروان است که درباره تحولات تاریخی منطقه قفقاز و نیز مناسبات ارمنستان ایران مطالعات زیادی دارد. در جریان سفر او به تهران فرصتی دست داد تا درباره مناسبات…