توصیف اَران در متون تاریخی

توصیف اَران در متون تاریخی

اران از مناطق تاریخی و جغرافیایی مهم قفقاز به شمار می‌رود که حدود آن در دوره‌های مختلف تا اندازه‌ای متغیر بوده‌است و نام آن را جغرافی‌نگاران به شکل‌های گوناگون آورده‌اند؛ سرزمینی که با تحمیل عهدنامه‌های گلستان و ترکمانچای بر دولت قاجاریه از ایران جدا شد. اران یا آلبانیای قفقاز در آثار…

جمهوری آذربایجان، یک قرن موجودیت با هویت مجعول

جمهوری آذربایجان، یک قرن موجودیت با هویت مجعول

ایساک یونانسیان : نزدیک به نیم قرن است که ادعاهای موهوم تاریخی در دستگاه تبلیغاتی جمهوری آذربایجان به منزله تثبیت آذربایجان بعنوان یک کشور تاریخی، در ادبیات رسمی ،کتاب های درسی و تاریخ به چشم می خورند،جهت این تبلیغات ابتدا بسوی ارمنستان و حال نیز به سمت ایران یعنی دو…