آذربایجان در قلمرو سلسله ایرانی‌شیعی آل‌بویه

آذربایجان در قلمرو سلسله ایرانی‌شیعی آل‌بویه

صبح تبریز: «دکتر مهدی کاظم‌پور» با دکتری باستان‌شناسی، «اولین دانشیار باستان‌شناسی دوره اسلامی آذربایجان‌شرقی»، «عضو هیئت‌علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز» و از باستان‌شناسان صاحب‌سبک کشورمان به ویژه در حوزه قرون اولیه و میانی اسلام است. گروه باستان‌شناسی دانشگاه هنر اسلامی تبریز، از سه سال پیش، به سرپرستی این باستان‌شناس، کاوش‌…

آل بویه و احیای نظام سیاسی ایرانی

آل بویه و احیای نظام سیاسی ایرانی

آل بویه را احیاکنندگان سنت پادشاهی ایرانی می دانند. آل بویه نخستین سلسله ایرانی پس از اسلام است که عنوان شاهنشاه و سنت های شاهنشاهی ایران پیش از اسلام را زنده کردند.مدالی از رکن الدوله دیلمی با الگو و القاب ساسانی و به خط پهلوی وجود دارد که در روی…