پیش شرط‌های اجرایی شدن آموزش زبان‌های محلی در ایران

پیش شرط‌های اجرایی شدن آموزش زبان‌های محلی در ایران

را مورد بحث و توجه قرار دهند. در اصل 15 قانون اساسی تأکید شده زبان و خط رسمی در ایران خط و زبان فارسی است، اما استفاده از زبان‌های محلی و قومی در رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در کشور آزاد است.بخش قابل توجهی از اصل 15 تاکنون اجرایی…