سد ایلیسو فاجعه‌ای چندچهره

سد ایلیسو فاجعه‌ای چندچهره

ترکیه از حدود بیست سال پیش درصدد احداث سد ایلیسو بر رودخانه دجله بود و از همان آغاز کار، پیامدهای فاجعه‌بار ناشی از این پروژه آشکار شده بود، تا جایی که پیمانکار بریتانیایی این سد، شرکت بالفور بیتی، پس از مطالعات اولیه و انتقادها از پیامدهای سوء آن بر حوزه‌های…