روری بر ابعاد راهبردی پانترکیسم از پیدایی تا امروز

روری بر ابعاد راهبردی پانترکیسم از پیدایی تا امروز

 و اهداف ایدئولوژیک و فهم تحولات ناشی از ظهور و گسترش این انیدشه است افزون برآن موضوع مقدماتی دیگر نیز به نظر من بایدمطرح و مورد مطالعه ی جدی قرار بگیرد و آن اینکه اساسا مطالعه ی جدی پیرامون تاریخچه ی ورود اقوام ترک به حوزه ی تمدنی ایرانی و…