آقای زیبا کلام ، من هم متاسفم، البته برای شما

آقای زیبا کلام ، من هم متاسفم، البته برای شما

 این افراد نوعی خود بزرگ انگاری توام با خود کم بینی  است. به مثال افرادی که برای جلب توجه ، بر روی خودرو های خود بوق های آنچنانی نصب میکنند تا فقط شنیده بشوند حتی به قیمت اینکه در مقابل جمع مورد اعتراض دانشجویی قرار گرفته و از پاسخ به…