٢١ آذر و نشانه‌شناسی یک جنگ اعلام‌نشده/ناصر همرنگ

٢١ آذر و نشانه‌شناسی یک جنگ اعلام‌نشده/ناصر همرنگ

شرق: سال‌های سال پس از ٢١ آذر ١٣٢٥ که در خلال آن ارتش ایران در پی یک‌سال حکمرانی فرقه‌ دست‌نشانده‌ دموکرات بر استان آذربایجان، سرانجام توانسته بود حاکمیت ملی را بدان‌جا برگرداند، محمد بی‌ریا که در آن روزگاران، هم وزیر فرهنگ و هم نفر دوم و هم به‌نوعی مغز اندیشمند…