در صورت تحقق پروژه داعش،ترکیه باید آماده تجزیه آذربایجان از ایران باشد

در صورت تحقق پروژه داعش،ترکیه باید آماده تجزیه آذربایجان از ایران باشد

 اجاقی» برگزار گردید. به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی آذری ها شعبات «تُرک اجاقی» در شهرهای سامسون و لوله بورقاز ترکیه از برخی عناصر ارتجاع قومی جهت سخنرانی در خصوص ایران و آذربایجان دعوت به عمل آورد.وب سایت این نهاد تا کنون چکیده ای از سخنرانی ها و اظهارات مطروحه…