با دستور فوری از مرکز؛ احداث دریاچه مصنوعی از حقابه دریاچه ارومیه متوقف شد

با دستور فوری از مرکز؛ احداث دریاچه مصنوعی از حقابه دریاچه ارومیه متوقف شد

رییس ستاد احیای دریاچه ارومیه گفت: بنا به دستور فوری از سوی معاون رییس جمهوری و رییس سازمان محیط زیست، طرح احداث دریاچه مصنوعی با استفاده از حقابه دریاچه ارومیه توسط شهرداری تبریز لغو شد.وی خاطرنشان کرد: بر اساس این دستور العمل صادره از مرکز، کسی نمی تواند از حقابه…