نقد؛همسازی و تعارض در هویت و قومیت

نقد؛همسازی و تعارض در هویت و قومیت

 مطالعات خود خدمات فرهنگی شایانی داشته و با تلاش‌هایش، به رشته انسان‌شناسی خون و جان تازه‌ای دمیده ‌است. رشته انسان‌شناسی در ایران، دانش نسبتاً جوانی است و تلاش‌های استادانی چون جواد صفی‌نژاد و سکندر امان‌الهی موجب تربیت شمار زیادی دانشجو و پژوهشگر و انتشار آثار متعددی در این حوزه شده…