گفتمان هویت ملی در تاریخ نگاری کسروی

گفتمان هویت ملی در تاریخ نگاری کسروی

 انسان است. بشر با مطالعه پيرامون رويدادها، تأمل و تفكّر درباره‌ي چرايي و چگونگي آنها، سعي دارد بر گذشته، حال و آينده خودآگاهي پيدا كند و با نگارش مكتوب آنها افكار و افعال خود را جاودانه ‌سازد. درواقع جاودانه‌سازي توسط تاريخ، از مهمترين دستاوردهاي بشري است. به عبارت ديگر، وقوع…