مهار ترکیه،حفظ سوریه در جبهه خودی

مهار ترکیه،حفظ سوریه در جبهه خودی

سياه و شبه جزيره كريمه كه تا اواخر قرن نوزدهم در قلمرو نفوذ امپراتوري عثماني بوده است، بازگشت. اما بعد از تحولات منطقه خاورميانه و بيداري اسلامي در منطقه خاورميانه به تدريج مسائلي مطرح شد كه روابط دو كشور را تيره و تيره‌تر كرد. تركيه در اردوگاه غرب قرار گرفت…