اختلاف های درون گروهی قوم گرایان

اختلاف های درون گروهی قوم گرایان

گوناگون توسط قوم گريان نمود پيدا کرده است تعاريفي که اين تشکل هاي (گاه با اعضايي چند نفره)از اهداف خود ارائه مي نمايند به حدي متفاوت با يکديگر بوده که سبب جدايي انکار ناپذيري ميان آنان گشته و موجبات بروز اختلافات عميق و حتي مجادلات شديدي را ميان آنان فراهم…