سیمرغ ایرانی بر آسمان عثمانی/علیرضا غفاری حافظ

سیمرغ ایرانی بر آسمان عثمانی/علیرضا غفاری حافظ

ماهنامه وطن یولی: ادبیات عثمانی در آغاز راه خود، بخشی از ادبیات فارسی بود. فارسی در این سرزمین به طور گسترده رواج داشت و ایرانیان همه مشاغل هنری، ادبی و دیوانی را بر عهده داشتند. شاهان عثمانی پارسی‌گوی بودند، بدین زبان فرمان  می‌‌دادند و هم بدین زبان نیز شعر  می‌‌سرودند…