میهن پرستی و هویت ملی در روزنامه های عصر مشروطه

میهن پرستی و هویت ملی در روزنامه های عصر مشروطه

 میهن پرستی و هویت ملی توأم با مذهب، با خون هر ایرانی عجین شده است. البته گفتنی است که میهن پرستی هیچ گونه منافاتی با دین و مذهب در ایران نداشته است بلکه این دو (دین و ملیت) در طول تاریخ ایران با هم بالیدند. تاریخ ایران شاهد است که…