نقش عثمانی در حمایت از عشایر یاغی ارومیه و جنایات آنان در غرب آذربایجان/ حجت یحیی پور

نقش عثمانی در حمایت از عشایر یاغی ارومیه و جنایات آنان در غرب آذربایجان/ حجت یحیی پور

برخی از عشایر غرب آذربایجان که مدت‌ها سر به شورش گذاشته و امنیت منطقه را به خطر انداخته بودند از حوالی سال 1284 خورشیدی به حملات خود شدت بخشیده و نواحی تحت سکونت خود را از سلطه قوای دولتی خارج ساختند. افزایش توان مالی و نظامی این اشرار ، همزمان…