تبارشناسی افراط گرایی قومی در آذربایجان غربی

تبارشناسی افراط گرایی قومی در آذربایجان غربی

کردی ایلامی به استانداری آذربایجان غربی، هر چند با استقبال و همراهی و حسن ظن بسیاری روبرو شد، اما ازجانب برخی رسانەهای مجازی منسوب به محافل چند نفرە افراطی قومی با موجی از اعتراضات ناصواب مواجە گردید. تقریبا نیاز به هیچ دلیل و برهانی ندارد کە این جریانها و محافل چند…