گفتگویی در زمینه جایگاه تاریخی اشکانیان با فرشید نادری:زمان توجه به اشکانیان فرا رسیده  

گفتگویی در زمینه جایگاه تاریخی اشکانیان با فرشید نادری:زمان توجه به اشکانیان فرا رسیده   

    رضا شاه ملکی- تاریخ  ایران شاهد فرازها و فرودهای بسیار بوده. بروز و سقوط دولت‌ها ... تمدن‌ها... و تاثیرات پایدار یا ناماندگار آنها .  حتی اگر این حکومت ، حکومت پارت‌ها یا اشکانیان بوده باشد که طولانی‌ترین حکومت تاریخ بلند ایران را ثبت کرده‌اند. "اشکانیان"  همواره از آن…