معنای آموزش زبان‌های قومی در قانون اساسی

معنای آموزش زبان‌های قومی در قانون اساسی

21 پیش‌نویس) را چگونه می‌توان تشریح کرد؟با استقرار نظام جدید انقلابی به جای نظام سابق، یکی از مهم‌ترین وظایف دولت موقت، تدوین و تصویب قانون اساسی جدید  بود. مهندس بازرگان نخست‌وزیر دولت موقت بارها تأکید داشت که تشکیل مجلس مؤسسان قانون اساسی برای تصویب قانون اساسی نظام جدید یکی از…