اصل 15 قانون اساسی؛ ظرایف، بایدها و نبایدها

اصل 15 قانون اساسی؛ ظرایف، بایدها و نبایدها

این اصل نیز اظهارات و ادعای ضدو نقیضی وجود دارد. گروهی  آن را طرح جریان های قومی متمایل به شوروی در اوایل انقلاب می دانند که از طریق مقدم مراغه ای به مجلس خبرگان پیشنهاد داده شده است.گروهی دیگر معتقدند که اصل پیش نویس اولیه این اصل در واقع به…