محمدامین رسول‌زاده: موسیقی اصیل ایرانی، اساس موسیقی آذربایجانی است

محمدامین رسول‌زاده: موسیقی اصیل ایرانی، اساس موسیقی آذربایجانی است

توضیح روزنامه ایران:« ترجمه مقاله رسولزاده را با شرح زیر منتشر شده بود:  آقای محمد امین رسولزاده، سر محرر روزنامه حکومت زاقفقاز و لیدر حزب مساوات (ترک لامرکزیت فرقه سی) در شماره 152 روزنامه خود موسوم به آذربایجان به تاریخ 7 رجب 1337 راجع به ارسال نمایندگان حکومت مزبوره اسمعیل…