نقض چندباره تمامیت ارضی ایران در اظهارات یک مقام عالی رتبه رژیم باکو

نقض چندباره تمامیت ارضی ایران در اظهارات یک مقام عالی رتبه رژیم باکو

مبارز قربانلي، رييس کميته دولتي امور گروه هاي ديني جمهوري آذربايجان گفت : « ملت آذربايجان به دو نيم تقسيم شده است. آذربايجان در قرن نوزدهم براساس معاهده امضاء شده ميان روسيه و ايران به دو نيم تقسيم شده است.» وی گفته است: « منظور از آذربايجان، صرفا شمال (جمهوري…