پارلمان جمهوری باکو: گستاخی فاضل مصطفی به آذریها و ایراندوستان باکو

پارلمان جمهوری باکو: گستاخی فاضل مصطفی به آذریها و ایراندوستان باکو

فاضل مصطفی ، نماینده پان ترکیست افراطی، شیعه ستیز و ضدایران در مجلس جمهوری آذربایجان بار دیگر در اهانتی وقیحانه به آذری های ایران و دینداران و ایران دوستان جمهوری باکو گفت : « « ترک آذربايجاني که از تعصبات ملي ( قومي ) خيلي دور است، براي دفاع از…