تکذیب خبر جمع آوری امضاء در سوسنگرد

تکذیب خبر جمع آوری امضاء در سوسنگرد

ه جمع آوری طومار در شهر سوسنگرد را تکذیب کرد و اعلام نمود که مردم شریف سوسنگرد چنین طوماری را هرگز جمع آوری نکرده اند و تنظیم این خبر از طرف خبرنگار اعتماد نبوده است.توضیح اینکه کلید پروژه بعثی تغییر نام های تاریخی خوزستان پس از برگزاری یک نشست در…