اتهام یا افتخار؟برخوردهای سیاسی با دستیار ویژه

اتهام یا افتخار؟برخوردهای سیاسی با دستیار ویژه

چرا  برای عده ای خاص مستمسکی گردیده تا ایشان و دولت را در مسله وحدت وانسجام ملی واسلامی وادار به عقب نشینی کنند؟ این عده که خود را مالک الملک کشور و انقلاب میدانند مایل نیستند صدای سخن دیگران در عرصه سیاست و جامعه شنیده شود و حتی از تصویر…