انتشار کتاب “افسانه شناسی ایران” در ترکیه

انتشار کتاب “افسانه شناسی ایران” در ترکیه

بررسی تطبیقی  آنها است.نعمت یلدیریم از نسل جدید ایرانشناسان ترکیه است که چندین اثر مهم در خصوص فرهنگ و زبان ایرانی منتشر کرده است. از آن جمله می توان به ترجمه شاهنامه فردوسی و دستور زبان پهلوی اشاره کرد. دکتر یلدریم از مهم ترین آکادمیسن های فعال در خصوص مطالعات…