اقبال فرانسوی ها به جبهه ملی

لوپن با شعارهای افراطی و مواضع تند موفق شد افکار عمومی فرانسه را با خود همراه کرده و هم اکنون پیشتاز انتخابات منطقه ای پاریس شود.طبق نتایج اولیه اعلام شده حزب راست گرای افراطی جبهه ملی توانسته است 30.8 درصد آراء را به خود اختصاص دهد. پس از آن، حزب…