تحریم‌های بین‌المللی روسیه و پیامدهای احتمالی آن بر باکو

تحریم‌های بین‌المللی روسیه و پیامدهای احتمالی آن بر باکو

همزمان با افزایش تحریم‌های بین‌المللی علیه روسیه، ناظران نسبت به پیامدهای احتمالی آن بر اقتصاد باکو که روابط اقتصادی بسیار نزدیکی با روسیه دارد، هشدار می‌دهند. کارشناسان معتقدند که وضعیت اقتصادی رو به وخامت روسیه موجب زیان به روابط تجاری و نقل و انتقال پول با باکو می‌گردد. روسیه بزرگترین…