تاریخ آتروپاتن، اقرار علی‌یف

تاریخ آتروپاتن، اقرار علی‌یف

ما، پيرامون تاريخ آذربايجان ـ چه آذربايجان كهن و راستين و چه جمهوري موسوم به آذربايجان ـ پژوهش نموده، قلم زده و آثاري به وجود آورده‌اند، مي‌توان به دو گروه تقسيم نمود: 1. تاريخ‌نگاراني كه با توجه و تكيه بر اسناد، منابع و مآخذ تاريخي، باستان‌شناسي، زبان‌شناسي، سكه‌شناسي، جغرافياي تاريخي…