آغاز بکار وبسایت دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور اقوام ایرانی و اقلیتهای دینی

آغاز بکار وبسایت دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور اقوام ایرانی و اقلیتهای دینی

 را بازتاب خواهد داد. گفتنی است «انسجام» به مجموعه سیاست هایی از جمله ادغام اشاره می شود که در نهایت همگرایی و یگانگی را مد نظر دارد.علی یونسی در سفری که در پائیز گذشته به تبریز داشت ، هر گونه تبعیض در خصوص آذریها را ردّ کرده و چنین ادعاهایی…