توبه نامه کسروی در نشریه العرفان؟ ادعای کذب دیگر از سوی پان‌ترکیسم

توبه نامه کسروی در نشریه العرفان؟ ادعای کذب دیگر از سوی پان‌ترکیسم

مدتی است که برخی از نشریات و رسانه های مبتذل وابسته به ارتجاع قومی، با دست به دست کردن یک مقاله از احمد کسروی که در نشریه عربی العرفان سوریه با موضوع زبان ترکی در ایران منتشر شده بود، مدعی توبه کسروی در اواخر عمر شده اند. ارتجاع قومی که…