محکومیت جمهوری باکو در دادگاه حقوق بشر اروپا به خاطر قتل یک روزنامه نگار

محکومیت جمهوری باکو در دادگاه حقوق بشر اروپا به خاطر قتل یک روزنامه نگار

دادگاه حقوق بشر اروپا، دولت جمهوري باکو را بخاطر خودداري از بررسي جدي موضوع قتل المار حسين اف، سردبير نشريه «مونيتور» چاپ باکو به پرداخت جريمه محکوم کرد.به گزارش بخش آذري راديو آزادي آمريکا، دادگاه حقوق بشر اروپا  با صدور حکم درباره شکايت خانم روشانيا حسين اوا، همسر مرحوم المار…