جریان اصلاحات در خوزستان و پیوند با قوم‌گرایی

جریان اصلاحات در خوزستان و پیوند با قوم‌گرایی

مورد دغدغه  همگان در خوزستان شده است.این جریان سیاسی اصلاح طلب که دوباره در حال عرض اندام است از پیوند دو جریان سیاسی و قومی حاصل می آید که در دوران دولت اصلاحات تحت عنوان لجنه الوفاق (و بعدها حزب وفاق) در خوزستان شروع به کار کرده و سرانجام نیز…